နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

10/3/13


Dream

လု္ယါ့အွ္ဍာ္...
                    (က)    စဃႊာသၞိင့္ေကါသလ၊ ကါလာလ္ု က်ာ္အွ္ဍာ္ခါ့၊
                             မီ့မင္ဍးဟိုတ္ မူၟလု္ဏါ၊ ဆီ့ဃွဴ႔မိင္ ဟွယ့္ဏဲမ္ုယာ့၊
                    (ခ)     ေကါသလဃႊာ ေဍာဟ္သၞိင့္၊ မီ့မင္ဍးဟိုတ္ ဆီ့ဃွဴ႔မိင္၊
                             ေလ၀္လင္လ္ုက်ာ္ အွ္သတိင္၊ က်ာ္တြ၀့္လ၀္သုက္ကႜိင္ဏိင္။
                    (ဂ)     က်ာ္က္ုဆာၟကႜံင္ ဍးေစါ၀္ယါင္၊ တြ၀့္ေဖွ္ဃႊာ မိင္ရသါင့္၊
                             သာသႝာ့ဏီ့ထံင့္ ႓ႜဲလ္ုခါင့္၊ ခါ့လ္ုအို၀္ ဟိုတ္ေမာ၀္ထံင္ထါင္။

လု္ယါ့အွ္ဍာ္...

9/5/13

ဓ၀္.အူရာ္

DHAMMA SETKYA

လု္ယါ့အွ္ဍာ္...

9/2/13

vfk.IifT;tdk0f vfkaum0fzgaTm[fvfkaum0fzdkif%Sf ac0fhar0f³,Sm³aTtfk azg[fvfkTHif;oD;tSfa0hvSf/ tfkarm0f³wHk!ac0fhzgaTm[f%Sf av0fa0hvfkpHif;a[S0f vfkpHif;a[S0f? av0fudk0fysa0htfkazg[f? q;tif;qt0fvfkz;oD; tif;CSL!TK*ftif; azSfa0h tfkazg[f%SfvSf/

လု္ယါ့အွ္ဍာ္...

ထင္းထ၀့္အ္ုဖႜံင္(၇)႓ံင္
 

လု္ယါ့အွ္ဍာ္...

လိက္ယာဲဆင့္

Poe Karen Book 5

လု္ယါ့အွ္ဍာ္...

ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု